2018

ab-fodbold

SH: Ulrik Rasch’s formandsberetning

Formandens beretning til generalforsamlingen 6. marts 2018

Formandens beretning er som altid tidspunktet, hvor der reflekteres over året der gik og samtidig kigges fremad mod nye ambitiøse målsætninger.  

AB er en klub som byder på en masse, en klub hvor unge og ældre på tværs af 4 sportslige afd. mødes og dyrker den sport de elsker. En klub som rummer bredde, talent og elitære forhold, men også en klub hvor medlemmerne mødes i sociale samvær og hvor venskaber skabes for evigt. I hovedbestyrelsen har der været afholdt 5 årlige møder + et seminar, mens der i forretningsudvalget har været afholdt 10 møder, ligesom der også på det seneste har været afholdt en del positive møder med AB a/s, således at alle kender fokus, prioriteringer samt udfordringer og muligheder.   

I løbet af 2016 blev der foretaget en del organisatoriske justeringer i driftsorganisationen samt på forretningsførerposten, hvorimod teamet har været stabilt henover 2017, et rigtig stærkt og godt team, som hver især bestrider faglige og menneskelige kompetencer til gavn for anlægget og medlemmerne. I administrationen valgte klubbens mangeårige konsulent; Karina Nielsen at stoppe og Linda West blev ansat, dejlig ny energi og dejligt at årsregnskabet nu er afsluttet i flot stil.        

Overalt i klubben og blandt de frivillige møder jeg en stor passion for klubben og anlægget, dette er bestemt også tilfældet i de sportslige bestyrelser og i forretningsudvalget. Der kan være store uenigheder, hvilket der altid skal være plads til, men Ingen er over klubben! 

AB har ikke tidl. aflagt et socialt regnskab, men på trods af dette har CSR så absolut Skovdigets opmærksomhed. Vi er en klub som også er vores sociale ansvar bevidst, vi er rummelige og bestemt også, en socialt engageret klub. AB er en klub med medlemmer i alle aldre, som på tværs af sociale skel, i stor stil nyder den sport den enkelte brænder for, men også vores flotte anlæg og det sociale sammenhold på de mange hold. Ofte et sammenhold, hvor klubben har været udgangspunktet, men hvor sammenholdet samtidig rækker langt udover banerne, hvor livslange venskaber skabes bl.a. godt kendetegnet ved AB’s store fodbold tjønser afd., som desuden gang på gang sportsligt viser sig som landets bedste i +70 og +75 årgangene. I håndbold afd. blev ”AB special” etableret i 2016, en gruppe udviklingshæmmede seniorer som træner og nu også spiller turneringer for ligestillede, flere CSR initiativer overvejes i skrivende stund, som jeg håber at kunne snakke mere om ved næstkommende generalforsamling.  

I starten af året valgte klubben at lytte til et tiltagende ønske fra medlemmerne om at finde ny forpagter til restauratør/cafe området. Der er nu gået ca. 7 måneder siden ny forpagter, Christian Mittet, startede på Skovdiget og evaluering for hver sportlig afd. er netop nu i gang, hvor der afholdes møder med kvalificeret input fra den enkelte sportslige afd. og møder mellem forpagter, AB’s forretningsfører samt repræsentant fra den individuelle sportslige afd. Målsætningen er naturligvis gensidig evaluering, evt. justering af tiltag samt diskussioner i forhold til gensidig forventninger og ikke mindst overveje fremadrettede muligheder/udfordringer.          

I starten af året valgte Håndbold afd. og Tennis afd. ny afd. formænd (Rasmus Nielsen fra Håndbold afd. og Henrik Thue Hansen fra Tennis afd.), hvilket betød en udskiftning på disse 2 pladser i klubbens hovedbestyrelse. I forretningsudvalget valgte klubbens æresmedlem Ulrik Grage at træde tilbage og ind som ny sekretær i forretningsudvalget trådte Kim Østrup fra Tennis afd. Alle fire afd. formænd er store sportslige ildsjæle, som yder en fantastisk stor indsats og gør en kæmpe forskel.

Tak til alle frivillige, medarbejdere, sportslige bestyrelser, forretningsudvalget og hovedbestyrelsen for den løbende store indsats for AB.

Økonomi:

Tilsikring af en stram styring af økonomien har som i de seneste par år haft meget høj prioritering igen i 2017. En sund økonomi skaber nu engang fundamentet for den videre udvikling af klubben. Det er derfor meget glædeligt, at jeg kan oplyse at klubbens samlede overskud lander på ca. kr. 300.000 for året. Derudover har klubben foretaget en økonomisk hensættelse på ca. kr. 630.000, hvorfor klubben samlet set leverer et regnskab på ca. kr. 500.000 over det forventede budget for året. Bestyrelsen anser derfor klubben regnskabet for 2017 som meget tilfredsstillende. Der foregår i skrivende stund forhandlinger med det formål at afvikle klubbens mangeårige lån med LMN (tidl. FIH Bank), hvilke muligheder jeg forventer at have en klarhed over i løbet af de kommende par måneder. En sund økonomi, vil altid være udgangspunktet for den fortsatte positive udvikling af klubben og anlægget, for dermed at kunne skabe de optimale rammer for klubbens medlemmer. Torben vil om kort tid vende tilbage til dette og gå lidt dybere i detaljer i forhold til regnskabet.  

Samarbejde med Gladsaxe Kommune:

Løbende god og tæt dialog med centrale folk i forvaltningen på forskellige organisatoriske niveauer. Ligeledes løbende politisk dialog med politikere, som viser en glædelig aktiv interesse for de mange aktiviteter på Skovdiget. Besøg fra såvel forvaltningen samt fra flere af de politiske partiers repræsentanter i Gladsaxe Kommune Kultur, Fritid og Idræts udvalg henover året. Derudover har FIG (foreningernes idrætsråd i Gladsaxe) også afholdt bestyrelsesmøde på anlægget.

I månederne optil sommerferien havde klubben en del dialog med Gladsaxe Kommune vedr. den eksisterende samarbejdsaftale parterne imellem. Kommunen ønskede samarbejdsaftalen ændret for at aftalen bl.a. kunne blive mere fleksibel i form af tidsvarsler m.m., ved ønsker om større strukturelle ændringer fra kommunens side, hvilket bestyrelsen absolut ikke fandt tilfredsstillende. Konklusionen er efter længere tids drøftelser og diverse afholdte møder blevet, at bevare eksisterende aftale parterne imellem for dermed at fortsætte med eksisterende ganske fornuftige vilkår. Dialogen var dog hele vejen igennem meget konstruktiv og fordrende.

Af større anlægsmæssige renoveringsopgaver i 2017 har vi fået ny asfaltering på parkeringspladsen og op mod hallen, ganske tiltrængt. Også her har der været en meget positiv og involverende dialog mellem Gladsaxe Kommunes forvaltningen og driftsafd. og AB’s driftsafd., skønt at projekter af denne størrelse forløber med en så flot gensidig koordinering, uden gener for anlæggets mange daglige brugere.

Klubben fik i året meget glædeligt en bevilling på kr. 750.000 fra Real Dania som ”start kapital” til opførelse af en slaghal under motorvejen ved Skovbrynet Station – i første omgang for Cricket afd. medlemmer, men rammerne er dog endnu ikke 100% fastlagt. Der vil i 2018 skulle arbejdes videre med projektet, hvilket bl.a. kræver Gladsaxe kommunes involvering til at afklare muligheder på grunden, herunder offentlige lovkrav m.m., ligesom klubben som udgangspunkt ønsker at sikre fuld finansiering fra fonde m.m. til projektet. Projektet har vagt stor interesse i kommunen. 

Medlemsudvikling:

Henover de seneste 5 år har klubben oplevet en samlet medlemsstigning på ca. 2% og målt i forhold til 2016 havde klubben en medlemsstigning i 2017 på ca. 5%, den stigende medlems-udvikling indenfor det seneste år, skal primært findes i fodbold afd., hvor der også meget tydeligt har været arbejdet med kvaliteten i træningskulturen. Antallet af mandlige medlemmer har vist sig stigende, mens det kvindelige antal medlemmer desværre har vist en faldende udvikling, primært i Håndbold afd. og Tennis afd., mens der generelt set stadig skal arbejdes aktivt med ungdoms medlemstals udviklingen i Fodbold afd. og Cricket afd. Samlet set har vi ca. 1650 aktive medlemmer (+ yderligere ca. 150 passive medlemmer) i klubben ved året udgang og glædeligt med de positive tendenser, som i meget stor udtrækning skyldes det daglige arbejde, der udføres af de mange frivillige i de 4 sportslige afd.

Det sportslige

De enkelte afdelingsformænds beretninger har I mulighed for at læse på de respektive hjemmesider, så for ikke at min beretning skal blive urimelig lang, vil jeg nøjes med at nævne højdepunkterne her:

Fodbold:

Efter en årrække med sportsligt vigende resultater, er strategien klar for AB’s 1. senior hold; AB a/s ønsker i endnu større grad at fokusere på talenterne og den mere langsigtede opbygning af et slagfærdigt hold, efter en afslutning på 2017 som betød at 2018 indledes i 2. Div. nedrykningsslutspil. I den forbindelse er det meget glædeligt, at kunne konstatere at klubben skal mange år tilbage for at kunne måle sig med talentmassen i fodbold afd. i 2017, hvor alle hold uden undtagelse ligger rigtigt fint til i de respektive elitære rækker. 3 hold er stadig med i pokalsemifinalerne, mens 2. og 3. senior også begge fører deres rækker. Meget stærkt arbejde også i fodbold afd. bestyrelse, hvor roller og ansvar nu er blev fordelt mere fornuftigt medlemmerne imellem. 

Cricket:

Efter 3 hårde år rykker vores 1. senior hold ned og skal i 2018 spille i landets næstbedste række. Klubbens U15 hold vandt flotte sølvmedaljer ved årets Danmarksmesterskaber. En af Cricket afd. store talenter Anique Uddin har fået kontrakt og skal i næste sæson spille i England. Derudover har vi som tidl. nævnt søgt Real Dania og modtaget positivt tilsagn om økonomisk støtte til at bygge et slagsport center under motorvejsbroen ved Skovbrynet Station. 

Håndbold:

I 2017 var håndbold afd. bedst placerede Herrer og Damer begge at finde i Divisionerne. 1. Dame senior spillede i 2. Div. med en fin placering lige under midten, efter oprykning året forinden, mens 1. Herre senior efter oprykning til 3. Div. i foråret også klarer sig tilfredsstillende med en placering lige over nedrykningsstregen. Håndbold afd.’s bestyrelse har igennem en længere årrække arbejdet intensivt med ungdomsarbejdet, som medlemsmæssigt er større end senior afd., ligesom håndbold afd. antal af kvindelige medlemmer også ganske suverænt er klubbens største, hvilket ikke mindst skyldes meget motiverende og engagerede dygtige frivillige ledere. AB’s julecup er uden sidestykke klubbens største arrangement, i år med deltagelse af 104 hold, ca. 1700 spillere og ledere, et arrangement som koordineres af imponerende ca. 180 frivillige og ikke mindst giver vores mange ungdomsspillere uforglemmelige oplevelser. Ungdomsarbejdet har både plads til talent og bredde hold, men enkelte hold gør sig nu gældende på et meget stærkt og lovende niveau. Eksempelvis kan nævnes, at U-12 pigerne vandt desuden Sjællandsmesterskabet og klarede sig også flot til Danmarksmesterskaberne. 

Tennis:

Sportsligt et år med flotte resultater. Indendørs vandt Damesenior hold finalen i Sjællandsserien og rykkede for andet år i træk en række op, hvor holdet i år vil spille i 2. Div. og ligger netop nu med en fin placering i midten af rækken. Hos herrerne rykkede seniorne ligeledes en række op og spiller nu i 3. Div. og indtager netop nu en stærk placering som nr. 2 i rækken. Udendørs var begge senior hold i oprykningskampe fra serie 1, hvor finalekampen dog efter tæt spil blev tabt. Også flotte resultater i ungdomsafd., hvor ca. 25 AB-juniorer deltog til Sjællandsmesterskaberne og 3 spillere efterfølgende kunne kalde sig for Sjællandsmestre, mens Linus H. Bangert også vandt bronze i double til Danmarksmesterskaberne. Mange flotte sociale arrangementer afholdes, hvor juleafslutningen bl.a. kan nævnes med over 100 deltagere. Derudover kan også nævnes 3 dages træningslejr på vel nok Sveriges bedste og flotteste anlæg i Båstad.    

Generelt set store kapacitetsudfordringer i hallen med medlemstilgang i både håndbold og tennis afd., samt flere konkurrencedygtige hold, hvor forventningerne er mere haltid for at kunne dygtiggøre sig, hvilket naturligvis også i det kommende år har hovedbestyrelsens fokus, selvom en udvidelse af eksisterende rammer nok ikke ligger lige for.         

Håber at beretningen giver et fornuftigt billede af klubbens aktiviteter. I Hovedbestyrelsen diskuteres naturligvis løbende agendaen for fremtidens AB, som jeg i denne beretning ikke vil i gå i detaljerne om, men jeg vil godt understrege, at der på rigtig mange fronter arbejdes på mange mindre som større områder, der hver især skal gøre klubben og anlægget bedre for og med medlemmerne i centrum. Med disse afsluttende ord vil jeg give ordet videre til dirigenten.      

  1. marts 2018

Ulrik Rasch

Akademisk Boldklub

Hovedformand