2019

ab-fodbold

Ulrik Rasch: Formandens beretning på generalforsamlingen 5. marts

Formandens beretning til generalforsamlingen 5. Marts 2019

 Generelt:

For nøjagtig en uge siden stod flere af os i samme lokale for at fejre klubbens 130 års fødselsdag under en reception. i bestyrelsen var vi i dagene optil temmelig spændte over fremmødet Ca. 250 deltog i fødselsdagsreceptionen, dejlig stemning og glade mennesker unge som ældre. Dette er for mig et meget stærkt bevis på at klubben lever i bedste velgående.

I dag er AB stadig en ”klub for livet” hvor venskaber knyttes på kryds og tværs, men med udgangspunkt i glæden ved boldspillet. AB er en samfundsansvarlig idrætsklub som bygger på glæden for idræt og med plads til mangfoldighed (elite, talent og bredde), på tværs af køn og alder. Der skal være plads til alle i AB, vi er en klub som favner bredt og som har rummeligheden.

Et skønt anlæg, som selv i dag 53 år efter indvielsen af anlægget og hallen står flot, bl.a. fordi medlemmerne og driftspersonalet passer på anlægget som var det Deres eget. Et anlæg hvor + 1500 medlemmer flere gange om ugen nyder glæden ved boldspillet og hvor elite-, talent- og breddeidræt spilles, midt i en digital tidsalder, stadig 130 år efter klubbens dåb. Et kort historisk tilbageblik, men AB er bestemt ikke blot en traditionsrig idrætsklub, med historisk stor betydning for Dansk idrætsliv og nærmiljøet i og omkring Bagsværd, vi er også nutiden og fremtiden.

2018 er et skelsættende år og på mange måder et rigtig positivt år, som har meget stor betydning for klubben fremover. Efter lange forhandlinger lykkes det at forhandle en aftale på plads om indfrielse af tidligere FIH-lån, hvorfor AB nu stort set kan betragtes som gældfri.

I hallen er der kommet ny LED belysning, som giver bedre lys og med mindre CO2 udledning er dette helt i vores grønne tråd.

Vi har i 2018 haft fokus på CSR og klubbens generelle profilering. I AB har vi samlet set +200 frivillige (trænere, holdledere, bestyrelsesmedlemmer m.m.), som hver dag og hver især yder en helt fantastisk indsats for klubben og medlemmerne. De frivillige er grundstenen i klubben og uden deres store indsats var AB ikke den klub som klubben er i dag. Tusind tak til for jeres store indsats, skal lyde herfra.

Ny forpagter af AB’s sportscafe Belinda Stagegaard, er startet mod slutningen af året, efter måneders nedlukning og renovering af lokalet, køkken m.m. Belinda har med sin baggrund mange års erfaring fra branchen og kender lokalsamfundet og klubben rigtig godt. De første måneders indtryk har været særdeles positivt, smil på læben, positiv attitude og en masse gå-på-mod, ligesom der er registreret stigende aktivitet siden åbningen. Klubbens ambition er at ungdomslokalet og sportscafeen skal være det sociale samlingspunkt, hvor man mødes på tværs af de 4 sportslige afd. og hygger sig i behagelige rammer.

Samarbejde med Gladsaxe Kommune:

Løbende åben og positiv dialog med centrale folk i forvaltningen på forskellige organisatoriske niveauer. Ligeledes løbende politisk dialog med politikere, som viser en glædelig aktiv interesse for de mange aktiviteter på Skovdiget. Besøg fra såvel forvaltningen samt fra flere af de politiske partiers repræsentanter i Gladsaxe Kommunes Kultur, Fritid og Idræts udvalg henover året.

 

Bestyrelse og administration:

Efter bestyrelsesmæssige justeringer i 2016 og 2017 var 2018 et år med fortsættelse af alle bestyrelsesmedlemmer, dog har fodbold afd. formand Thomas Gram på det netop overstået opstillingsmøde i fodbold afd. valgt at stoppe som formand og bestyrelsesmedlem for AB’s fodbold afd. Thomas Baadsgaard er netop tiltrådt som ny formand for fodbold afd., hvorfor han ligeledes er indtrådt i AB’s hovedbestyrelse. Et meget stærkt valg og jeg vil glæde mig til samarbejdet med Thomas fremover. Velkommen til.

I AB’s administration er Casper Jensen tiltrådt, efter 6 år hos AB a/s kendte han klubben rigtig godt inden hans tiltrædelse. Casper er tiltrådt for at styrke fokus på klubbens kommunikation og synlighed, ligesom Casper overtager en række administrative opgaver i forlængelse af Pia Walbum’s fratrædelse. Det er bestyrelsens vurdering, at AB’s drift og administration står stærkere end længe set, og det vurderes, at AB også i tiden fremover vil have et godt og stabilt team med fokus på at yde en høj kvalitet og service til gavn for klubbens mange medlemmer og samarbejdspartnere.

Medlemsudvikling:

AB oplever samme udfordrende tendenser som de landsdækkende idrætsforbund. Der skal arbejdes med såvel fastholdelse som tilknytning af nye medlemmer og vi lever i en tid og et geografisk område med rigtig mange tilbud, nye tendenser og muligheder, hvor vi som forening skal gøre os interessante og kunne tilbyde en ”vare” som er interessant for det enkelte medlem.

Medlemsudvikling er derfor nu og i de kommende år fremover på agendaen i alle 4 sportslige afd. og i klubbens hovedbestyrelse.

Vi har på tværs af alle 4 sportslige afd. valgt at foretage en større oprydning i medlemslisten, bl.a. baseret på udestående restancer. Denne oprydning har helt naturligt betydning for klubbens samlede medlemstal, som viser en samlet negativ udvikling på ca. 7% samlet set for klubben. Samlet set er der dog stadig +1500 medlemmer, som nyder de dejlige rammer på Skovdiget 1.

Økonomi:

Tilsikring af en stram styring af økonomien har som i de seneste par år haft høj prioritering igen i 2018. En sund økonomi skaber nu engang fundamentet for den videre udvikling af klubben.

Det er derfor meget glædeligt, at jeg kan oplyse at klubbens samlede overskud for den ordinære drift lander på ca. kr. 310.000 for året, eller ca. kr. 60.000 over budget. Dette på trods af en gennemgribende renovering af AB cafeen, for at gøre lokalerne tidssvarende og favne et attraktivt miljø inden genåbningen af cafeen.

Regnskabsmæssigt vises et overskud på ca. kr. 5.290.000, hvilket skyldes den nævnte indfrielse af klubbens mangeårige lån med en nedskrivning, som kan indtægtsføres med ca. kr. 3.720.000 samt tilbageførelse af økonomiske hensættelser på kr. 1.260.000.

Efter afvikling af klubbens store lån, står AB i dag med en langt sundere økonomi, men i årene fremover vil der stadig være et behov for at kunne trække på klubbens kassekredit i store dele af året og fornøden mådeholdenhed er derfor stadig en nødvendighed, således at vi gennem fortsat positiv driftsøkonomi kan fastholde ambitionen om at være helt gældsfri i løbet af få år.    

Torben vil om kort tid vende tilbage til dette og gå lidt dybere i detaljer i forhold til regnskabet.

Det sportslige…

De enkelte afd. formænds beretninger, har været gennemgået i forbindelse med opstillingsmøder i afdelingerne i løbet af de seneste uger, så for ikke at min beretning skal blive urimelig lang, vil jeg nøjes med at nævne enkelte højdepunkterne fra de sportslige afd.:

Fodbold:

 • God og udviklende tæt sportslig dialog med AB a/s – herunder strategi, udvikling og ambitioner
 • 2. og 3. senior sikrede oprykning efter flot sæson og spiller nu i henholdsvis serie 1 og serie 3.
 • Flotte resultater af mange ungdomshold i såvel pokal som den alm. Turnering
 • Oprettelse af ungdomsudvalg – højnet fokus på ungdommen samt såvel elite som bredde hold    

 

Jeg vil samtidig benytte lejligheden til at fremhæve ABUF og det utrættelige arbejde som frivillige kræfter lægger her, bl.a. afspejlet i forbindelse med AB Cup i Maj måned, et arrangement på anlægget hvor fodboldglade drenge og piger i glædes med samvær og spillet, ca. 170 hold og mere end 1500 aktive ungdomsspillere – en ren fest, koordineret af +100 frivillige. En kæmpe tak herfra.

Desuden blev det uofficielle VM for aldersgruppen +70, med deltagerhold fra Danmark, USA og Japan, arrangeret og koordineret af AB ildsjæle, fantastisk livsbekræftende. Ligesom det sociale arrangement ”Lundberg dagen” endnu engang var en stor succes.

En kæmpe tak til Thomas Gram for hans 10 år som afd. formand for fodbold afd. og hans store indsats for fodbold afd. og klubben

Cricket:

 • Efter en årrække i 1. Div., måtte holdet konstatere at nedrykning til 2. Div. var en realitet
 • Cricket afd. formand (Mikkel Grøn) indvalgt i Dansk Cricket Forbunds bestyrelse.
 • U15 Drenge (kombinationshold med KB) vinder DM Bronze

 

Cricket afd. arbejder hårdt på at vende seneste års negativ tendens såvel sportsligt som i forhold til medlemsudviklingen og er bl.a. i tæt dialog med beboerforening i Værebro og Høje Gladsaxe med henblik på at kunne integrere nye borgere. 3. årig handlingsplan er under udarbejdelse, som løbende diskuteres med AB’s forretningsudvalg.

Igangværende undersøgelse og dialog med diverse interessenter af mulighed for etablering af slagsportscenter under motorvejsbroen ved Skovdiget, projektteam er etableret.

Håndbold:

 • AB Special trænerteamet fik tildelt Gladsaxe Handicappris
 • Medlemstilgang i drenge afd. samt meget flotte resultater og placeringer i flere af ungdomsårgangene
 • Resultatmæssige udfordringer hos seniorholdene  

 

Jeg vil samtidig benytte lejligheden til at fremhæve SAVE og det fantastiske arbejde som frivillige kræfter lægger her, bl.a. i forbindelse med den traditionsrige AB Jule Cup, et arrangement i AB Hallen og rundt omkring på kommunens skoler, hvor håndboldglade drenge og piger i glædes med samvær og spillet, 31 klubber og 99 hold fra Danmark, Holland, Frankrig og Polen og mere end 1200 aktive ungdomsspillere – en ren fest, koordineret af +150 frivillige. En kæmpe tak herfra.

Tennis:

 • Endnu et vellykket Junior arrangement som opstart til sæsonen på Skandinaviens flotteste anlæg i Båstad og træningstur for motionisterne i Ungarn
 • Flotte indendørs resultater hos både dame og herre holdet
 • Flot udendørssæson, med 10 juniorhold (U8-U18). 2 Sjællandsmesterskaber og 6 åbne ungdomsturneringer på AB’s anlæg

 

I Tennis afd. har medlemsudvikling, som i flere afd. de øvrige sportslige afd., også stor opmærksomhed, hvor nye initiativer pt. er under udvikling.

I hovedbestyrelsen diskuteres naturligvis løbende agendaen for fremtidens AB, som jeg i denne beretning ikke vil i gå i detaljerne om, men jeg vil godt understrege, at der på rigtig mange fronter arbejdes på mange mindre som større områder, der hver især skal gøre klubben og anlægget bedre for og med medlemmerne i centrum.

Med disse afsluttende ord vil jeg give ordet tilbage til dirigenten.

 1. Marts 2019

Ulrik Rasch

Akademisk Boldklub

Hovedformand